บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)  (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของ “ผู้ใช้บริการ” และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ใช้บริการได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ “การประมวลผล” ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางปกติตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติม 

 

หนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)