บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด มหาชน (“บริษัท”) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (Personal Information) ของผู้ใช้บริการ ที่มีกำรให้บริการเว็บไซต์ของบริษัท ที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

1. ขอบเขตการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามภารกิจของบริษัทโดยเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทจะให้ความสำคัญถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่จัดเก็บ
ทั้งนี้ หากภายหลังบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบโดยการปรับปรุงเนื้อหาผ่านเว็บไซต์แห่งนี้

2. คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล

ฟอลคอนประกันภัยมีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามภารกิจของบริษัทโดยเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทจะให้ความสำคัญถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของของข้อมูลที่จัดเก็บ

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

บริษัทจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม เพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆก็ตามที่ผู้ใช้บริการกรอกผ่านเว็บไซต์แห่งนี้ จะถือว่า ผู้ใช้ยินยอมให้บริษัทจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในการประกอบธุรกิจสำหรับผู้เยี่ยมชมทั่วไปที่ไม่ได้ใช้บริการ หรือซื้อผลิตภัณฑ์ แต่ได้เข้าใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้หมายความว่า ท่านได้ยอมรับข้อตกลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว
อย่างไรก็ตาม บริษัท อาจจะขอให้ผู้ใช้แสดงข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม หรือจัดเก็บเพิ่มเติม กรณีที่กฎหมายกำหนด หรือกรณีอื่น ๆตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

4. ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บรวบรวมไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลหน่วยงานที่มีอำนาจศาล หรือตัวแทนทางกฎหมาย ฯลฯ ทั้งนี้ โดยใช้ความระมัดระวังและเปิดเผยเท่าที่จำเป็น
ในกรณีที่บริษัทได้ว่าจ้างให้หน่วยงานอื่นดำเนินการบางส่วนแทน หรือดำเนินงานในนามบริษัท (Outsourcing) และการดำเนินการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมของธุรกิจ บริษัทจะดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้ผู้นั้นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ตลอดจนถึงห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของบริษัทหรือภายใต้วัตถุประสงค์การจ้าง

5. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การทำลายการใช้ การแปลง การแก้ไขหรือ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบหรือไม่ได้รับอนุญาต

6. การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล

บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล ต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแจ้งต่อบริษัททั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน ทั้งนี้หากระบบบริการใดมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนดำเนินการ
ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอข้างต้นผู้ควบคุมข้อมูลของบริษัทจะดำเนินการแจ้งเหตุผลให้เจ้าของข้อมูลทราบอีกทั้งบอกกล่าวให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงสิทธิในการโต้แย้งการไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอดังกล่าวโดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลทำการลบ แก้ไข ปรับปรุงหรือทำให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์โดยบริษัทจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

7. การใช้งานและการบันทึกข้อมูล

เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ บริษัทอาจจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่สืบเนื่องมาจากการเข้าใช้เว็บไซต์แห่งนี้ของท่านเพิ่มด้วยโดยการใช้เทคโนโลยีการติดตาม(คุกกี้) เป็นต้นว่า หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)