ประกันภัยงานตามสัญญา

เป็นการประกันภัยงานรับเหมาก่อสร้างและงานติดตั้งเครื่องจักร ให้ความคุ้มครองเจ้าของโครงการ/ผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาโครงการ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดกับตัวงานก่อสร้างหรืองานติดตั้ง อันเกิดจาก ภัยธรรมชาติ การโจรกรรม และอุบัติเหตุ รวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งมีสาเหตุจากความประมาทของผู้รับเหมาหรือลูกจ้างในระหว่างการทำงาน และยังสามารถขยายความคุ้มครองถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการทำงานก่อสร้างหรืองานติดตั้ง

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันเครื่องจักรหยุดชะงัก

กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักรเป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองการหยุดชะงักของเครื่องจักรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแรงดันไอน้ำ หม้อแปลงไฟฟ้า ปั๊มลม รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตต่างๆ เครื่องมือ อุปกรณ์ ส่วนควบ ฯลฯ โดยกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองถึงความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุที่เป็นสาเหตุจากปัจจัยภายในของเครื่องจักรเอง เช่น การใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ความบกพร่องด้านการฝีมือ การขาดความชำนาญ ความประมาทเลินเล่อ การขาดน้ำในหม้อน้ำ การระเบิดในทางฟิสิกส์ การแยกจากกันด้วยกำลังเหวี่ยงจากศูนย์ถ่วง ความเสียหายเนื่องจากอุปกรณ์ชำรุด การบกพร่องของระบบหล่อเลื่อน ระบบหล่อเย็น ไฟฟ้าลัดวงจร การเดินเครื่องเกินกำลัง เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน

เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองอุปกรณ์แรงดันสูงอย่างหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดันซึ่งจะชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน รวมทั้งความเสียหายต่ออาคารต่างๆ และทรัพย์สินโดยรอบหม้อกำเนิดไอน้ำหรือถังอัดความดัน โดยมีสาเหตุจากการระเบิด การทรุดตัวหรือถล่มหรือการเสียรูปจากแรงดันจากไอน้ำหรือของเหลว รวมถึงความรับผิดตามกฎหมายที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผลจากเหตุดังกล่าว

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันภัยเครื่องมือและเครื่องจักร

เป็นการประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น Tower Crane รถเครน รถตัก รถขุด และอื่นๆ โดยให้ความคุ้มครองต่อการสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การชน การพลิกคว่ำ ลมพายุ เป็นต้น คุ้มครองไม่ว่าจะในขณะที่ใช้งานอยู่หรือในขณะพักการใช้งาน ในขณะถูกถอดชิ้นส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำความสะอาด ตรวจสอบ ซ่อมแซม ทั้งนี้ความคุ้มครองดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อเมื่อการทดลองเครื่องจักรเรียบร้อยและใช้งานได้โดยแท้จริงแล้วเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เป็นการประกันภัยให้ความคุ้มครองเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการใช้งาน หรือในระหว่างถอดออกเพื่อทำความสะอาด ยกเครื่อง หรืออยู่ในระหว่างเคลื่อนย้ายภายในสถานที่เอาประกันภัย หรือในระหว่างประกอบเข้าที่ อย่างไรก็ตามความคุ้มครองนี้จะเกิดขึ้นภายหลังจากการทดลองเครื่องโดยสมบูรณ์และเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวใช้งานได้โดยแท้จริงแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ สามารถแบ่งความคุ้มครองออกเป็น 3 หมวด ดังต่อไปนี้
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Material Damage)
2. อุปกรณ์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลซึ่งไม่อยู่ในตัวคอมพิวเตอร์ (External Data Media)
3. ค่าใช้จ่ายการทำงานที่เพิ่มขึ้น

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันภัยงานติดตั้งเครื่องจักร

การประกันภัยงานติดตั้งเครื่องจักร ให้ความคุ้มครองผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาติดตั้งครื่องจักร ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรที่ทำการติดตั้งจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การโจรกรรม ทั้งในขณะที่ติดตั้งและในระหว่างการทดสอบ รวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ในระหว่างการติดตั้งเครื่องจักร

สอบถามเพิ่มเติม

สนใจแบบประกันของฟอลคอนประกันภัย

ฝากข้อมูลของคุณเพื่อให้เราติดต่อกลับ