มอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น

โสภา กาญจนรินทร์

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติบริษัท

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2550 เป็นบริษัทในกลุ่ม Fairfax Financial Holdings Limited (FFH) ผู้ให้บริการด้านการเงินที่มั่นคงรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่โตรอนโต ภายใต้ชื่อ “FFH”  มีสินทรัพย์มากกว่า 92,100 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3,182,000 ล้านบาท) และมีเงินทุนมากกว่า 20,300 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 702,000 ล้านบาท) โดยบริษัทในกลุ่ม Fairfax ประกอบกิจการอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย  ในเอเชียกลุ่มบริษัท Fairfax ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยอยู่ในประเทศไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ศรีลังกา อินเดีย และสปป.ลาว กลุ่มบริษัท Fairfax มีความชำนาญในด้านประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยเบ็ดเตล็ด การรับประกันภัยต่อ การบริหารการลงทุน และการบริหารการจัดการสินไหมทดแทน

ปัจจุบันฟอลคอนประกันภัยมีสินทรัพย์มากกว่า 4,400 ล้านบาท และมีเงินทุนมากกว่า 449 ล้านบาท ให้บริการรับประกันภัยกลุ่มลูกค้าธุรกิจองค์กรและกลุ่มลูกค้ารายย่อย ภายใต้การประกันภัยที่หลากหลาย อาทิ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ ประกันภัยวิศวกรรม ประกันภัยขนส่งทางทะเลและประกันภัยตัวเรือ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมถึงประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ และประกันภัยโดรน

จุดเด่นทางการเงิน

Asset

สินทรัพย์มากกว่า
4,400ล้านบาท

Equity

เงินทุนมากกว่า
449ล้านบาท

Car

อัตราส่วนความเพียงพอ
ของเงินกองทุนสูงกว่า
257%

เบี้ยประกันภัยรับ

3,083ล้านบาท

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

1,225ล้านบาท

กำไรจากการรับประกันภัย

159ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

450ล้านบาท

ดูรายงานฐานะทางการเงิน

พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม

พันธกิจ

“มอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น”

วิสัยทัศน์

 • บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ให้บริการรับประกันภัยรายย่อยและประกันภัยธุรกิจองค์กร โดยเน้นการใช้ระบบสารสนเทศในการควบคุมระบบการปฏิบัติงานแบบครบวงจร
 • สร้างจุดยืนของบริษัทฯ ด้านมาตรฐานการบริการที่ดีที่สุด เน้นความโปร่งใสและยุติธรรม
 • รักษามาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งเข้าใจถึงความต้องการในระดับท้องถิ่น
 • นำนวัตกรรมเพื่อริเริ่มแนวทางใหม่ๆ และสร้างมาตรฐานการประกันวินาศภัยในประเทศไทยภายใต้แนวความคิด “Think Independent”

ค่านิยม

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

 • ดร.เอกชัย จันทร์ทายะวิจิตรประธานกรรมการ
 • ดร.วิกรม คุ้มไพโรจน์กรรมการ
 • คุณโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการการลงทุน

ทีมผู้บริหาร

คุณโสภา กาญจนรินทร์

Director and Chief Executive Officer

คุณอำนาจ มาตรง

Legal Consultant
Corporate Legal & Compliance

คุณเจิดศักดิ์ สุขะปุณพันธ์

Executive Vice President
Corporate Business

คุณวันชัย เพ็ชรฤทธิ์

Executive Vice President
Motor Business

คุณสุรชัย เลิศสิทธิชัย

Executive Vice President
Accidental & Health Business

คุณโรฮีต บาทาจิเราะว์ นิคัม

Executive Vice President
Information Technology

คุณโสภา กาญจนรินทร์

Director and Chief Executive Officer

รู้จักทีมงานฟอลคอนประกันภัย

ฝ่ายธุรกิจองค์กร

Marketing team

Service team

1
คุณเจิดศักดิ์ สุขะปุณพันธ์

EVP, Corporate Business

2
คุณประนอม พิสุทธิรัตนพันธุ์

VP, Corporate Business

3
คุณรุ่งฟ้า พิพัฒน์ศรศักดิ์

AVP, Corporate Business

4
คุณเสาวลักษณ์ พลแสงทอง

VP, Corporate Business

5
คุณสมคิด เพิ่มลาภ

AVP, Non Motor Claims

ฝ่ายธุรกิจประกันภัยรถยนต์

ฝ่ายธุรกิจประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

ฝ่ายสนับสนุน

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีความมั่นคง โปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้เอาประกันภัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฏหมายกำหนด และถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัย

หลักธรรมาภิบาล

หลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจองค์กร

หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเรียกรวมกันว่า       “บุคคลที่เกี่ยวข้อง”

 • ความซื่อสัตย์ และความมีจริยธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และต่อต้านการติดสินบนทั้งจากภายในและภายนอก 
 • การหลีกเลี่ยงในผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันกับบริษัทฯ หรือในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้เปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม และจัดการแก้ไขปัญหาในเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดกันให้หมดไป
 • การปฏิบัติตามระเบียบเรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติบนมาตรฐานเดียวกันในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะทั้งหมด
 • ในกรณีที่หากมีการพบเห็นการกระทำใดๆ อันขัดกับหลักจริยธรรมนี้ ให้รีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมนี้

กรอบการกำกับดูแลความเสี่ยง

นโยบายบริหารความเสี่ยง

นโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG Policy)

กิจกรรมเพื่อสังคม

ฟอลคอนประกันภัยรับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทําได้”
อ่านต่อ

กิจกรรมสัมพันธ์