ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินให้ความคุ้มครองทรัพย์สินจากภัยต่างๆ ที่ค่อนข้างกว้างขวาง กล่าวคือคุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัยต่อความสูญเสียและความเสียหายโดยตรงทางกายภาพจากอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกทุกกรณี เว้นแต่ที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นในกรมธรรม์

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองการสูญเสียรายได้อันเนื่องจากความเสียหายภายใต้กรมธรรม์อัคคีภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันภัยประเภทนี้เหมาะกับธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม โดยท่านสามารถเอาประกันภัยการหยุดชะงักของธุรกิจเช่น ค่าใช้จ่ายคงที่(Standing charge) ซึ่งคงต้องจ่ายต่อไประหว่างธุรกิจหยุดชะงัก รวมถึงผลกำไรที่ขาดหายไป (Gross Profit) หรือค่าดำเนินการที่สูงขึ้น (increase in cost of working) เพื่อให้ธุรกิจกลับมาดำเนินการตามปกติได้รวดเร็วที่สุด

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันภัยสิทธิการเช่า

การประกันภัยสิทธิการเช่าจะชดใช้ผู้เอาประกันภัยต่อการสูญเสียสิทธิการเช่าเนื่องจากอัคคีภัย ลมพายุ การระเบิด แผ่นดินไหว หรือภัยอื่นๆที่ระบุในกรมธรรม์ จนเป็นเหตุให้สถานที่เช่านั้นได้รับความเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วน เกินกว่าร้อยละ 50 ซึ่งตามกฎหมายหรือเทศบัญญัติถือว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้สถานที่ประกอบกิจการอีกต่อไปได้ และผู้ให้เช่าได้บอกเลิกสัญญาเช่าด้วยเหตุดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับการสูญเสียของสิทธิการเช่าของผู้เอาประกันภัยสำหรับระยะเวลาเช่าที่เหลืออยู่

สอบถามเพิ่มเติม

การประกันอัคคีภัย

การประกันอัคคีภัย เป็นประกันภัยขั้นพื้นฐานเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินจากภัยไฟไหม้ และภัยธรรมชาติต่างๆ โดยมีความคุ้มครองพื้นฐานดังนี้

 1. ไฟไหม้
 2. ฟ้าผ่า
 3. แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหว

นอกจากนี้ กรมธรรม์อัคคีภัย ยังสามารถขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับภัยต่างๆ ดังนี้ ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ ภัยน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยระเบิด ภัยจากควัน ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ รวมถึง ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

การประกันภัยอัคคีภัยสำหรับบ้านเพื่อการอยู่อาศัย (ไม่ใช้ประกอบธุรกิจอื่น) ให้ความคุ้มครองสำหรับตัวบ้าน และทรัพย์สินต่างๆภายในบ้าน โดยมีความคุ้มครองดังนี้

 1. ไฟไหม้
 2. ฟ้าผ่า (รวมทั้งความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเกิดการลัดวงจรและทำให้ไฟไหม้)
 3. ระเบิด
 4. ภัยจากยวดยานพาหนะ
 5. ภัยจากอากาศยาน
 6. ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
 7. ค่าชดเชยค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว
 8. ภัยลมพายุ
 9. ภัยน้ำท่วม
 10. ภัยแผ่นดินไหว, สึนามิ
 11. ภัยจากลูกเห็บ

ทั้งนี้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติตั้งแต่ข้อ 8 – 11 บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี

สอบถามเพิ่มเติม

สนใจแบบประกันของฟอลคอนประกันภัย

ฝากข้อมูลของคุณเพื่อให้เราติดต่อกลับ