กรณีเข้ารับบริการในคลินิกหรือโรงพยาบาลในเครือข่าย

กรณีผู้เอาประกัน เข้ารับบริการในคลินิกหรือโรงพยาบาลในเครือข่าย ผู้เอาประกันสามารถแสดงบัตร PA VIP Care Card พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน โดยไม่ต้องสำรองจ่าย  ค่ารักษาพยาบาล เว้นแต่ในกรณีที่อุบัติเหตุไม่ชัดเจนและค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงินที่มีตามกรมธรรม์ ผู้เอาประกันต้องชำระส่วนต่างที่จุดชำระเงิน

การเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล (กรณีสำรองจ่าย) และชดเชยรายได้

ผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่รับการรักษาจากคลินิค

 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
 3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่ จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยรายอื่น แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือ สวัสดิการอื่นใด หรือจาก ประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจากบริษัท
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับความคุ้มครอง รับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนาหน้าบัญชีสมุดเงินฝากธนาคาร ที่มีชื่อผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นเจ้าของบัญชี รับรองสำเนาถูกต้อง
 6. เอกสารอื่นๆ ที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาสินไหม เช่น ประวัติการรักษา กรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

การเรียกร้องสินไหมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. ใบมรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต)
 3. หนังสือรับรองการตาย
 4. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน รับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี รับรองสำเนาถูกต้อง
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย รับรองสำเนาถูกต้อง
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์รับรองสำเนาถูกต้อง
 8. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผลประโยชน์จะต้องส่งหลักฐานฉบับจริงทั้งหมดมาที่ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด ภายใน 30 วัน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

การเรียกร้องสินไหมกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ

 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับความคุ้มครองรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. เอกสารอื่นๆ ที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาสินไหม เช่น ประวัติการรักษา กรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน เอกสารผู้ทุพพลภาพออกโดยหน่วยงานราชการ ฯลฯ

ผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ

ขั้นตอนการเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล (กรณีสำรองจ่าย) และชดเชยรายได้

การบริการสินไหม

รายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่าย

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TPA Care และวิธีการใช้งาน