ประกันภัยตัวเรือ

การประกันภัยตัวเรือให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างตัวเรือรวมถึงเครื่องจักรอุปกรณ์    ต่างๆ บนเรือ และขยายความคุ้มครองไปถึงความรับผิดของผู้เอาประกันภัยจากเรือโดนกันและทำให้เรือลำอื่นเกิดความเสียหายไปด้วย บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับคู่กรณีภายใต้เงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือ

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้ขนส่งในความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสินค้าที่รับขน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง โดยเริ่มความคุ้มครองตั้งแต่เมื่อสินค้าได้บรรทุกขึ้นไปยัง    ยานพาหนะจนกระทั่งส่งมอบสินค้าและเป็นการขนส่งโดยยานพาหนะขนส่งที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนขึ้นและขนถ่ายออกจากยานพาหนะขนส่งซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ

การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสินค้าที่เอาประกันภัยระหว่างการขนส่งอันเกิดจากอุบัติเหตุ เช่น ยานพาหนะพลิกคว่ำ ไฟไหม้ เปียกน้ำ โจรกรรม เป็นต้น โดยเริ่มความคุ้มครองขณะดำเนินการยกขนสินค้าที่เอาประกันภัยขึ้นไปยังยานพาหนะที่ใช้ขนส่งและสิ้นสุดลงเมื่อสินค้าถูกขนถ่ายออกจากยานพาหนะจนหมดสิ้น ณ จุดหมายปลายทาง

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งระหว่างประเทศ

การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งระหว่างประเทศ ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุต่างๆ ในระหว่างการขนส่งทั่วโลกซึ่งเป็นการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าโดยทางเรือเดินสมุทร เครื่องบินพาณิชย์ หรือพัสดุไปรษณีย์ รวมถึงการขนส่งต่อเนื่องไปยังจุดหมายปลายทาง

สอบถามเพิ่มเติม

สนใจแบบประกันของฟอลคอนประกันภัย

ฝากข้อมูลของคุณเพื่อให้เราติดต่อกลับ