ประกันภัยการขยายระยะเวลารับประกันสำหรับเครื่องใช้และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

การประกันภัยนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสียหายจากการใช้งานตามปกติ ซึ่งเกิดขึ้นหลังเวลารับประกันของผู้ผลิตสิ้นสุดลง โดยที่ความคุ้มครองจะเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของผู้ผลิตที่กำหนดไว้สำหรับสินค้านั้น โดยกรมธรรม์ยังได้ขยายความคุ้มครองรวมไปถึงภัยดังต่อไปนี้

  • ความเสียหายจากไฟไหม้และฟ้าผ่า
  • ความเสียหายเนื่องจากกระแสไฟฟ้าผิดปกติเช่น ไฟฟ้าลัดวงจรรวมถึงกระแสไฟฟ้ากระชากหรือกระแสไฟฟ้าตก
  • การโจรกรรมโดยมีร่องรอยการเข้าออกสถานที่เก็บทรัพย์สินอย่างชัดเจน
  • การแตกหักจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในสถานที่ตั้งหรือที่เก็บทรัพย์สิน
สอบถามเพิ่มเติม

ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง

การประกันภัยนี้ ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินหรือเงินสดของผู้เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการเจตนาทุจริตยักยอก ฉ้อโกง หรือลักทรัพย์ ของลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย  นอกเหนือจากความเสี่ยงภัยกับทรัพย์สินแล้ว ธุรกิจยังมีโอกาสที่จะเกิดภัยอันมีสาเหตุมาจากบุคคลในองค์กรได้ เช่น การทุจริต การยักยอกฉ้อโกง ซึ่งในสภาวการณ์ปัจจุบัน ความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแม้จะมีนโยบายการป้องกันที่รัดกุมขององค์กร การประกันภัยนี้ จึงเป็นทางเลือกอีกวิธีที่จะลดความเสียหายต่อธุรกิจได้

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง

การประกันภัยนี้ ให้ความคุ้มครองสำหรับความรับผิดของนายจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งชดใช้ลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่นายจ้าง อันเกิดจากความประมาทเลินเล่อ ละเลยการดูแลเอาใจใส่สภาพความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างตามสมควรของนายจ้าง เช่น อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือเครื่องจักรของนายจ้าง ไม่ได้รับการตรวจซ่อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัย จนเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอุบัติเหตุ

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย

การประกันภัยนี้ ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้บรรจุหีบห่อ ฯลฯ ในความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภคจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุจากความบกพร่องในการผลิตหรือการออกแบบ หรือไม่ได้กำหนดวิธีใช้ คำเตือนหรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า หรือกำหนดไว้แต่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนตามสมควร

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายอันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากการประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เอาประกันภัย ภายใต้ขอบเขตของการเสี่ยงภัย ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ณ อาณาเขตความคุ้มครองซึ่งระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับ

  1. ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 
  2. ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
สอบถามเพิ่มเติม

ประกันภัยคุ้มครองการค้ำประกันการจ้างงานสำหรับลูกจ้าง

การประกันภัยนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่เข้าทำงาน หรือเข้ารับตำแหน่งใหม่ในองค์กรต่าง ๆ แต่ไม่สะดวกที่จะหาคนค้ำประกันหรือไม่มีเงินก้อนมาค้ำประกันให้กับตนเอง ทางบริษัทประกันภัยจะเข้ามาเป็นผู้ค้ำประกันให้แทนเงินค้ำประกันหรือคนค้ำประกันดังกล่าว

การประกันภัยนี้ ประกอบด้วย 2 หมวดความคุ้มครองดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 คุ้มครองความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง

    บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายจ้างตามความเสียหายจริง จากการกระทำอันเป็น การฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของบุคคลผู้เอาประกันภัยในระหว่างระยะเวลาการประกันภัย โดยได้มีการตรวจพบในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย

หมวดที่ 2 คุ้มครองความรับผิดตามสัญญาของลูกจ้าง

    บริษัทจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนในนามบุคคลผู้เอาประกันภัยให้แก่นายจ้างเป็นจำนวนเงินไม่เกินกว่าความเสียหายต่อทรัพย์สินของนายจ้างที่เกิดจากการกระทำของบุคคลผู้เอาประกันภัยในทางการที่จ้าง หรือได้รับมอบหมาย ซึ่งในสัญญาจ้างระบุให้ผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันภัยเงินสด

การประกันภัยนี้ ให้ความคุ้มครองการสูญเสียเงินที่เก็บรักษาภายในสถานที่เอาประกันภัยหรือขณะขนส่ง รวมทั้งความเสียหายต่อตู้นิรภัย ห้องนิรภัย หรือตัวอาคารที่เก็บรักษาเงิน อันเกิดจากการโจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

สอบถามเพิ่มเติม

ประกันภัยส่วนต่างมูลค่ารถยนต์ที่ลดลง

เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่ง จะกำหนดทุนประกันภัยไม่เต็มจำนวนมูลค่าที่แท้จริงของรถยนต์ (ปกติจะให้ทุนประกันภัยที่ 80% – 90% ของมูลค่ารถยนต์) กรมธรรม์นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองส่วนต่างระหว่างมูลค่ารถยนต์กับจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภทหนึ่ง) ในกรณีรถยนต์ดังกล่าวสูญหายหรือได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง

สอบถามเพิ่มเติม

สนใจแบบประกันของฟอลคอนประกันภัย

ฝากข้อมูลของคุณเพื่อให้เราติดต่อกลับ