05/03/2021

 

 

คุณโสภา กาญจนรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2563 ที่ผ่านมา ฟอลคอนประกันภัยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 2,564 ล้านบาท เติบโตสูงกว่า 16% โดยเติบโตสูงกว่าภาพรวมของตลาดประกันวินาศภัยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้มีการเติบโตเพียง 2.5-3.5% โดยเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของฟอลคอนเติบโตสูงที่สุดกว่า 53% รองลงมาเป็นเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินเติบโต 19% ประกันภัยเบ็ดเตล็ดเติบโต 17% ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเติบโต 11%  นอกจากนี้ฟอลคอนยังสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสินไหมได้เป็นอย่างดี ทำให้ภาพรวมของ Loss Ratio ของบริษัทฯ อยู่ที่ 44%  ปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมายหรือ CAR  สูงกว่า 260% เมื่อเทียบกับขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดที่ 100%

 

 

การเติบโตของปี 2563 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรับกลยุทธ์องค์กร และเสริมทีมงานในส่วนประกันภัยรถยนต์ และประกันอุบัติเหตุและสุขภาพที่มีศักยภาพ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ ให้เข้าถึงผู้บริโภคง่ายขึ้น พร้อมเพิ่มบริการสินไหมที่รวดเร็วขึ้น เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุค New Normal ฟอลคอนได้พัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ประกันโควิด-19 ประกันการแพ้วัคซีนโควิด-19 ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพสำหรับกลุ่ม LGBT ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายที่มาพร้อมกับบริการปรึกษาแพทย์ผ่านแอปพลิเคชัน ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ และ 3+ ในราคาที่เข้าถึงได้ พร้อมทั้งสามารถชำระเบี้ยประกันภัยแบบผ่อน 0% เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้บริโภคกลุ่มที่ต้องการบริหารความเสี่ยงเรื่องสุขภาพและรถยนต์ผ่านระบบประกันภัย ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19 อีกด้วย

 

ในปีที่ผ่านมา ฟอลคอนยังได้พัฒนานวัตกรรมด้านบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า อาทิ บริการเคลมประกันภัยรถยนต์ผ่าน VDO Call บริการแจ้งเคลมประกันสุขภาพผ่านแอปพลิเคชัน บริการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ผ่านแอปพลิเคชัน บริการปรึกษาแพทย์ผ่าน Telemedicine บริการตรวจสอบสถานะการซ่อมรถผ่านแอปพลิเคชัน รวมถึงเพิ่ม บริการลูกค้าสัมพันธ์ตลอด 24 ชม. นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้นำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยปรับกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อาทิ การใช้ Robotic Process Automation (RPA) และ Optical Character Recognition (OCR) ในกระบวนการออกกรมธรรม์เพื่อเพิ่มความถูกต้องและความรวดเร็ว การจัดส่งกรมธรรม์แบบ e-Policy บริการชดเชยสินไหมผ่านระบบ e-Claim เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและคู้ค้าในยุคที่ต้องใช้ชีวิตแบบ New Normal หรือกลุ่มลูกค้าที่ต้อง Work From Home พร้อมทั้งเร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า  เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการทำงานภายในองค์กร โดยมุ่งเน้น Automation process ในระบบการปฎิบัติการหลักของบริษัทฯ ทุกส่วนงาน ทำให้ฟอลคอนสามารถบริหารจัดการและควบคุมต้นทุนของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

  

 

 

คุณโสภา ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2564 ฟอลคอนยังคงเน้นกลยุทธ์การเติบโตแบบมั่นคง การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าและคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจแบบโปร่งใสและมีจรรยาบรรณ โดยฟอลคอนตั้งเป้าหมายการเติบโตของปี 2564 อีก 15% หรือคิดเป็นเบี้ยประกันภัยรับประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนเป็นเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 1,500 ล้านบาทหรือประมาณ 50% เบี้ยประกันภัยจากกลุ่มธุรกิจองค์กร 1,000 ล้านบาทหรือประมาณ 35% และเบี้ยประกันภัยจากกลุ่มอุบัติเหตุและสุขภาพ 500 ล้านบาทหรือประมาณ 15% ฟอลคอนพร้อมเดินหน้าขยายฐานลูกค้ารายย่อยด้านประกันภัยรถยนต์ ประกันสุขภาพ และลูกค้ากลุ่มธุรกิจองค์กร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทางด้าน Innovation ในปี 2564 ฟอลคอนยังคงเร่งพัฒนาระบบงานขายและงานบริการโดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ อาทิ การนำ AI มาใช้ในกระบวนการพิจารณาสินไหม การใช้ AI ในกระบวนการพิจารณารับประกันภัย และการใช้ AI ในการช่วยวิเคราะห์ Portfolio เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง” 

 

            ฟอลคอนยังคงให้ความสำคัญในการสนับสนุนและตอบแทนกลับคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ ด้านการสาธารณสุขกับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานหนักเพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงเพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุก ฟอลคอนได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบชุด PPE ผ่านกระทรวงสาธารณสุข ด้านกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยตรง ฟอลคอนได้ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการสนับสนุนเติมอาหารในโครงการตู้ปันน้ำใจในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  ด้านการศึกษาฟอลคอนยังคงสนับสนุนการมอบอุปกรณ์การเรียนและคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กๆในวัยเรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ได้ ด้านความปลอดภัยในการใช้ถนนฟอลคอนได้สนับสนุนมอบหมวกนิรภัยเด็กอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างวินัยและปลูกฝังเยาวชนในการสวมใส่หมวกนิรภัย และการสนับสนุนเสื้อสะท้อนแสงสำหรับตำรวจจราจรเพื่อป้องกันการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืนอีกด้วย