FALCON INSURANCE
มอบความพึงพอใจสูงสุด
ให้แก่ลูกค้า สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น
เกี่ยวกับบริษัท วิสัยทัศน์ กฏของฟอลคอน จุดเด่นทางการเงิน ผู้บริหาร
About Us
         บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยเมื่อปี 2550 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ Falcon Insurance Company (Hong Kong) Limited ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Fairfax Financial Holdings Limited (FFH) ผู้ให้บริการด้านการเงินที่มั่นคงรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่โตรอนโต ภายใต้ชื่อ “FFH” ปัจจุบัน FFH มีสินทรัพย์มากกว่า 64,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2 ล้านล้านบาท) และมีเงินทุนมากกว่า 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3.9 แสนล้านบาท) โดยบริษัทในกลุ่ม FFH ประกอบกิจการอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา นิวซีแลนด์ และเอเชีย ในเอเชียกลุ่มบริษัท Fairfax ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยอยู่ในประเทศไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ศรีลังกา อินเดีย และสปป.ลาว กลุ่มบริษัท Fairfax มีความชำนาญในด้านประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยเบ็ดเตล็ด การรับประกันภัยต่อ การบริหารการลงทุน และการบริหารการจัดการสินไหมทดแทน
         
         บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)  เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีสินทรัพย์กว่า 3 พันล้านบาท และมีเงินทุนกว่า 500 ล้านบาท ให้บริการรับประกันภัยกับกลุ่มธุรกิจองค์กรและกลุ่มลูกค้ารายย่อย ภายใต้ประเภทการรับประกันวินาศภัยครบวงจร ซี่งรวมถึงประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยรถยนต์ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยวิศวกรรม ประกันภัยขนส่งทางทะเล ประกันภัยเบ็ดเตล็ดและประกันความเสี่ยงภัยทางการเงิน
About Us
• บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ให้บริการรับประกันภัยรายย่อยและประกันภัยธุรกิจองค์กร โดยเน้นการใช้ระบบสารสนเทศในการควบคุมระบบการปฏิบัติงานแบบครบวงจร
• สร้างจุดยืนของบริษัทฯ ด้านมาตรฐานการบริการที่ดีที่สุด เน้นความโปร่งใสและยุติธรรม
• รักษามาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งเข้าใจถึงความต้องการในระดับท้องถิ่น
• นำนวัตกรรมเพื่อริเริ่มแนวทางใหม่ๆและสร้างมาตรฐานการประกันวินาศภัยในประเทศไทยภายใต้แนวความคิด "Think Independent"
About Us
เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งในมาตรฐานวิชาชีพของธุรกิจและการดำเนินงานขององค์กร โดยเราได้นำมาตรฐานนี้มาสร้างเป็นกฎของฟอลคอน ซึ่งประกอบไปด้วย

• ความซื่อสัตย์สุจริตและความจริงใจ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานขององค์กรเราโดยไม่มีข้อยกเว้น
• เราสร้างองค์กรที่จริงใจ ไม่ใช่องค์กรการเมือง
• เราทำงานกันเป็นทีม การเผชิญหน้าท้าทายไม่ใช่สิ่งที่เราสนับสนุน เราให้การยอมรับในความภักดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
• เราทำงานหนัก แต่ไม่ละเลยครอบครัว
• เราแสวงหาโอกาส พร้อมกับมองถึงทางป้องกันผลกระทบ และการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
• เราบริหารงานอย่างมืออาชีพ ความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้แต่จะต้องนำมาเป็นบทเรียนสำหรับการทำงานต่อไป
• เราไม่เคยนำองค์กรมาเป็นเดิมพันสำหรับแผนงาน หรือโครงการใดโครงการหนึ่ง
• เราเชื่อมั่นในการทำงานอย่างมีความสุข
About Us
< >
 • โสภา กาญจนรินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • อำนาจ มาตรง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกฏหมายและสินไหม
 • เจิดศักดิ์ สุขะปุณพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจองค์กร
 • เจียรพันธ์ บุญถนอม ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
 • วิไล ธรรมถิวัธ Vice President, Affinity Business
 • วันชัย เพ็ชรฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหม
 • พัชนี ศรีสุขวัฒนา Vice President, Telemarketing Business
 • เอกบุญ ปลั่งศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคการรับประกันภัย
 • สมัคร อ่อนละมัย  ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประวิทย์ พิชญ์พิธาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายรับประกันภัย
 • จุฑาพร วงษ์โมรา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายรับประกันภัยต่อ
 • นฤภร โชคสมบูรณ์ชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
 • เสาวลักษณ์ พลแสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร
 • ฉัตรสุดา ชัยขจรภัทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร
 • ประนอม พิสุทธิรัตนพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร
 • นัยนา อินทร์เจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทนทั่วไป
About Us
จุดเด่นทางการเงินในช่วงระยะเวลา 11 ปี ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี 2560 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดังนี้
• เบี้ยประกันภัยรับเพิ่มขึ้นจาก 1,743 ล้านบาท เป็น 1,749 ล้านบาท อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีสำหรับ 11 ปี 30.2%
• เบี้ยประกันภัยรับสุทธิลดลงจาก 846 ล้านบาท เป็น 831 ล้านบาท อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีสำหรับ 11 ปี 25.8%
• กำไรจากการรับประกันภัยลดลงจาก 227 ล้านบาท เป็น 153 ล้านบาท อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีสำหรับ 11 ปี 26.7%
• ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 518 ล้านบาท เป็น 495 ล้านบาท อัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีสำหรับ 11 ปี 5.5%

CLAIMS
ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหม
แจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ 24 ชม. โทร. 02 676 9800

สอบถามข้อมูลโรงพยาบาลในเครือข่ายตลอด 24 ชม. โทร. 02 612 8967


บริการนัดหมายทันตกรรม โทร. 02 612 8967


ติดต่อเรา / รับเรื่องร้องเรียน
fcicustomerservice@falconinsurance.co.th
Go