20/07/2023

ฟอลคอนประกันภัยสานต่อนโยบาย ESG อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเดินหน้าสร้างองค์กรให้ยั่งยืนในทุกมิติ ตามแนวนโยบายของกลุ่มบริษัท Fairfax Financial Holdings Limited

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นนำนโยบาย ESG มาใช้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร ด้วยการดำเนินนโยบาย ESG อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างจุดยืนในการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ฟอลคอนให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในการสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากนโยบาย ESG ของบริษัทฯ เพื่อให้องค์กรดำเนินธุรกิจและร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตามนโยบายของ Fairfax Financial Holdings Limited

ตลอดครึ่งปีแรกของปี 2566 ฟอลคอนประกันภัยมีกิจกรรมที่สนับสนุนทั้งด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการนำกลับมาใช้ใหม่ และการใช้ซ้ำ รวมถึงเลือกใช้วัสดุจากการรีไซเคิล โดยล่าสุดได้มีการมอบโต๊ะสำนักงานสภาพดี อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ มูลนิธิสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลราชวิถี และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ. / APCD) เพื่อลดการผลิตใหม่

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการลดใช้ทรัพยากรกระดาษภายในองค์กร (Paperless) อย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลักดันโครงการเลือกรับกรมธรรม์ในรูปแบบ e-Policy แทนกรมธรรม์กระดาษแบบเดิมกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อเป็นการลดใช้ทรัพยากร อีกทั้งลูกค้าที่เลือกรับ e-Policy ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคทุนสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สำหรับด้านสังคม ฟอลคอนฯ ให้การสนับสนุนความปลอดภัยบนท้องถนนรวมถึงการศึกษา โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนหมวกกันน็อคให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทําได้”  นอกจากนั้น ฟอลคอนฯ ยังได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยเฉพาะกลุ่มเด็กปฐมวัยในการฝึกใช้ทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมในทุกระดับชั้น

ด้านธรรมาภิบาล ฟอลคอนฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเชื่อมั่นและสุจริต มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกลไกในการควบคุมและบริหารจัดการโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยทำหน้าที่กำกับและกลั่นกรองการบริหารจัดการต่างๆ ภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและกฏเกณฑ์ อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการสินไหมและพิจารณาเรื่องร้องเรียน เป็นต้น

ฟอลคอนประกันภัยยังคงมุ่งมั่นสานต่อนโยบาย ESG ในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของ Fairfax Financial Holdings Limited ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างและพัฒนาสังคมหรือชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจให้มีคุณภาพและได้รับโอกาสที่ดีอย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น

#Falconinsurance #ฟอลคอนประกันภัย #FalconBesideYou #เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ #ESG #ความดีที่คุณทําได้

 

เกี่ยวกับบริษัทฟอลคอนประกันภัย

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2550 เป็นบริษัทในกลุ่ม Fairfax Financial Holdings Limited (FFH) ผู้ให้บริการด้านการเงินที่มั่นคงรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่โตรอนโต ภายใต้ชื่อ “FFH”  มีสินทรัพย์มากกว่า 92,100 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3,182,000 ล้านบาท) และมีเงินทุนมากกว่า 20,300 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 702,000 ล้านบาท) โดยบริษัทในกลุ่ม Fairfax ประกอบกิจการอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย