ประกันภัยโดรนเกษตร

Start2,000฿per year
Maximum Coverage1,000,000฿

Product Hilight

คุ้มครองกรณีทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ประกันโดรนคุ้มครองกรณีทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย
การประกันตัวผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับสูงถึง 500,000 บาท

Coverage Plan

เงื่อนไขในการรับประกันภัย

 1. ข้อเสนอนี้ใช้สำหรับโดรนที่มีน้ำหนักมากกว่า 25 กิโลกรัมขึ้นไปแต่ไม่เกิน 70 กิโลกรัม
 2. จำนวนผู้บังคับโดรนจะต้องไม่เกิน 4 คนต่ออากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก 1 ลำ และต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตเท่านั้น

ข้อยกเว้นสำคัญ

 1. ความสูญเสียหรือเสียหายเนื่องจากภัยก่อการร้าย สงคราม การจราจล การนัดหยุดงาน
 2. ความรับผิดชอบใดๆ ซึ่งเกิดจากการสืบเนื่องจากสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าว ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น
 3. ค่าปรับทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญา ค่าปรับโดยสัญญา หรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ
 4. ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย

หมายเหตุ

 1. รับประกันภัยโดย บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 3. เอกสารนี้ไม่ใช่สัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้

Other Products

ประกันภัยโดรน
 • Start860฿per year
 • Maximum Coverage1,000,000฿
Special Coverage
คุ้มครองกรณีทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
การประกันตัวผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับสูงถึง 500,000 บาท
บริการรับขึ้นทะเบียนโดรน
ประกันภัยโดรนเกษตร
 • Start2,000฿per year
 • Maximum Coverage1,000,000฿
Special Coverage
คุ้มครองกรณีทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ประกันสัตว์เลี้ยง Pet Protect Sure
 • Start599฿per year
 • Maximum Coverage15,000 บาท
Special Coverage
คุ้มครองอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
ค่าลงสื่อโฆษณาเมื่อสัตว์เลี้ยงหาย
ค่าจัดการงานศพ