ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมประกันสัตว์เลี้ยง

การเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล (กรณีสำรองจ่าย) สำหรับบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย

ส่งหลักฐานหรือเอกสารการเรียกร้องค่าทดแทนที่บริษัทต้องการให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของตนเองภายใน 7 วัน นับจากวันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือวันที่        ได้รับการรักษาพยาบาลโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง ซึ่งได้แก่

  1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
  2. ใบรายงานจากสัตวแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
  3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย
  4. ซากหรือรูปภาพของซากสัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิต
  5. หลักฐานการชันสูตร (ถ้ามี)

การเรียกร้องผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย

ส่งหลักฐานหรือเอกสารการเรียกร้องค่าทดแทนที่บริษัทต้องการให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของตนเองภายใน 7 วัน นับจากวันที่เกิดการสูญหาย ซึ่งได้แก่

  1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าแทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
  2. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย

การเรียกร้องผลประโยชน์ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง

เอกสารที่จะต้องจัดเตรียม

  1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
  2. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียหรือเสียหาย

ระยะเวลาในการพิจารณาของบริษัท

– บริษัทจะจ่ายเงินให้ตามเงื่อนไขความคุ้มครองแต่ละสัญญาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัท ได้รับเอกสารประกอบ การพิจารณาครบถ้วน

– กรณีมีเหตุอันควรสงสัย บริษัทจะขยายเวลาในการพิจารณาออกเป็น 90 วัน โดยภาระในการพิสูจน์ว่าการเรียกร้อง เพื่อให้บริษัทชดใช้ไม่เป็นไปตามข้อตกลงใน       กรมธรรม์ประกันภัย เป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้เสียต้องให้ข้อเท็จจริง และให้ความสะดวกแก่       บริษัทตามสมควร

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมประกันจักรยาน

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมประกันโดรน