ขั้นตอนการแจ้งอุบัติเหตุสำหรับสินไหมธุรกิจองค์กร

1. การแจ้งเหตุเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

1.1 ให้ติดต่อตามช่องทาง :
– ทางโทรศัพท์ 02 037 9955
– อีเมล fcicustomerservice@falconinsurance.co.th
– Line id : @FalconClaim
– ส่งเอกสารมายังบริษัท

1.2 ติดต่อผ่านโบรกเกอร์ของท่าน

2. บริษัทจะตรวจสอบข้อมูลการรับประกัน โดยจะประสานงานแจ้งกลับให้ท่านทราบภายใน 1 วันนับจากวันที่ได้รับการแจ้งเหตุ เพื่อขอเอกสารประกอบเพิ่มเติมหรือขอนัดหมายเข้าสำรวจภัย

3. กรณีที่ได้รับเอกสารประกอบการเรียกร้องครบถ้วน และได้ทำการตรวจสอบเสร็จสิ้น บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบโดยเร็วและบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับต้นฉบับหนังสือตกลงค่าสินไหมทดแทนที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว

เอกสารประกอบการเรียกร้องสินไหมประกันธุรกิจองค์กร