ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

All motor vehicles are required to have a compulsory auto insurance policy under Road Victim Protection Act B.E. 2535. This is to ensure that road victims and their families are compensated in case of death and injuries.

Start600฿per year
Maximum Coverage504,000฿


Coverage Plan

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง
 2. ผู้ขับขี่ที่กระทำละเมิด (ฝ่ายผิด) จะได้รับความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
 3. ผู้ประสบภัย หมายรวมถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
 4. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย (ดูในกรมธรรม์)

ข้อยกเว้นสำคัญ

 1. ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือความรับผิดจากภัยก่อการร้าย สงคราม การรุกราน การก่อวินาศกรรม การจลาจล การนัดหยุดงาน
 2. การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์
 3. การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์
 4. การใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด
 5. การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง

หมายเหตุ

 1. รับประกันภัยโดย บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 3. เอกสารนี้มิใช่สัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้

Other Products

ประกันรถยนต์ชั้น 3+
 • Start5,000฿per year
 • Maximum Coverageตามทุนประกันภัย
ประกันรถยนต์ Smart Motor
Special Coverage
ไม่ต้องจ่ายเบี้ยก้อนโต คิดค่าเบี้ยตามระยะทาง
ประกันรถยนต์ชั้น 2+
 • Start5,800฿per year
 • Maximum Coverageตามทุนประกันภัย
Special Coverage
ค่าเดินทางระหว่างซ่อมรถสูงสุด 2,000 บาท
เงินชดเชยรายได้กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์