ประกันรถยนต์ชั้น 3+

Start5,000฿per year
Buy Now
Maximum Coverageตามทุนประกันภัย


Coverage Plan

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) รถยนต์โดยสารส่วนบุคคลไม่เกิน 12 ที่นั่ง (รหัส 210) รถยนต์บรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320) ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยรถสปอร์ต รถดัดแปลง รถตกแต่งพิเศษ และรถยนต์สมรรถนะสูง (Super Car) ซึ่งทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น
 3. ไม่ต้องตรวจสภาพรถ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด)
 4. ทุนประกันภัยไม่เกิน 70% ของมูลค่ารถยนต์ ณ วันที่ทำประกันภัย

ข้อยกเว้นสำคัญ

 1. ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือความรับผิดจากภัยก่อการร้าย สงคราม การรุกราน การก่อวินาศกรรม การจลาจล การนัดหยุดงาน
 2. การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์
 3. การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์
 4. การใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด
 5. การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง

หมายเหตุ

 1. รับประกันภัยโดย บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 3. เอกสารนี้มิใช่สัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้

วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน Falcon CarMate

Other Products

ประกันรถยนต์ชั้น 3
 • Start2,000฿per year
 • Maximum Coverageคุ้มครองเฉพาะคู่กรณี
ประกันรถยนต์ชั้น 2+
 • Start5,800฿per year
 • Maximum Coverageตามทุนประกันภัย
Special Coverage
ค่าเดินทางระหว่างซ่อมรถสูงสุด 2,000 บาท
เงินชดเชยรายได้กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์