08/12/2023

คณะผู้บริหาร บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมสมทบทุนบริจาคแผ่นพลาสวูด โดยมีคุณอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลองค์กร และคุณสุรชัย เลิศสิทธิชัย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายธุรกิจประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบแผ่นพลาสวูดให้แก่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีคุณสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและที่พักอาศัยให้กับกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย ESG ของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

#Falconinsurance #ฟอลคอนประกันภัย #FalconBesideYou #เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ #ESG #มอบสิ่งของ