05/10/2022

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษาฝ่ายกฏหมายและกำกับดูแลองค์กร พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมเสวนาเรื่อง “สิทธิแรงงานอิสระ สิทธิผู้บริโภค สิทธิคนเดินเท้า…แรงงานได้รับความคุ้มครอง ประชาชนได้รับความเป็นธรรม สังคมต้องปลอดภัย และกิจกรรมรณรงค์ขับขี่บนท้องถนนอย่างปลอดภัยของไรเดอร์” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ร่วมกับคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อจำกัดในการคุ้มครองสิทธิแรงงานนอกระบบที่ยังไม่มีกฎหมายรองรับ

จากปัญหาสิทธิแรงงานอิสระ หรือแรงงานนอกระบบของกลุ่ม “ไรเดอร์” ที่ยังไม่มีกฎหมายให้ความคุ้มครองที่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ รวมถึงความปลอดภัยในการทำงาน การส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต และการมีสัญญาการทำงานที่เป็นธรรมดังกล่าว ฟอลคอนประกันภัยในฐานะภาคเอกชนยินดีให้ความร่วมมือในการสนับสนุนความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนมาโดยตลอด และยังได้ตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงการความเท่าเทียมในสังคมของคนทุกกลุ่ม อาชีพ พร้อมร่วมสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น ตามนโยบาย ESG ขององค์กร

#Falconinsurance #ฟอลคอนประกันภัย #ESG #FalconBesideYou #เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ