26/08/2022

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนางโสภา กาญจนรินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบโล่เกียรติคุณในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทําได้” โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา ในฐานะประธานในพิธีเป็นผู้มอบ

ฟอลคอนประกันภัยได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการพัฒนาสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ตามนโยบาย ESG ขององค์กร โดยการสนับสนุนกิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา  มอบหมวกนิรภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้ที่โดยสารรถจักรยานยนต์ และเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้ขับขี่ในการหยุดรถบริเวณทางม้าลาย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนและลดอุบัติเหตุมาอย่างต่อเนื่องตลอด 7 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะยังคงดำเนินไปตลอดปี 2565 อีกด้วย