26/12/2022

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมและการตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีในช่วงเดือน พ.ย. – ธ.ค. 2565 โดยมีนายอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน โต๊ะอเนกประสงค์ ตู้เก็บของ และชั้นเก็บเอกสาร เพื่อส่งต่อให้กับ โรงพยาบาลบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน โรงเรียนวัดมะกอก โรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุงผล) โรงเรียนอินทราวาส (วัดประดู่) ในเขตกรุงเทพฯ โรงเรียนวัดบางกระเจ้ากลาง (ศีลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์) และวัดบางกระเจ้านอก จ.สมุทรปราการ รวมถึง สถานีตำรวจภูธร จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปได้ อีกทั้งยังถือเป็นการลดใช้วัสดุเพื่อการผลิตใหม่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย ESG ของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดปี