การประกันภัยด้านเบ็ดเตล็ด
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก / ประกันภัยความรับผิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย / ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง / ประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง / ประกันภัยการค้ำประกันการจ้างงานของลูกจ้าง / ประกันภัยส่วนต่างมูลค่ารถยนต์ที่ลดลง / ประกันภัยการขยายระยะเวลารับประกันสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า / ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์อุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ / ประกันภัยเงินสด / ประกันภัยการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ / ประกันภัยความเสียหายจากอุปกรณ์แก๊ส / ประกันภัยแฮปปี้ 4 ขา / ประกันภัยโดรน