CONTACT FALCON ประกันภัยงานติดตั้งเครื่องจักร การประกันภัยงานติดตั้งเครื่องจักร ให้ความคุ้มครองผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาติดตั้งครื่องจักร ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรที่ทำการติดตั้งจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การโจรกรรม ทั้งในขณะที่ติดตั้งและในระหว่างการทดสอบ รวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ในระหว่างการติดตั้งเครื่องจักร


NAME - SURNAME
EMAIL
TELEPHONE NUMBER
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ข้างต้น สำหรับแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงข้อมูลทางการ
ตลาด ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯCONTACT