CONTACT FALCON ประกันภัยงานติดตั้งเครื่องจักร การประกันภัยงานติดตั้งเครื่องจักร ให้ความคุ้มครองผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาติดตั้งครื่องจักร ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรที่ทำการติดตั้งจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การโจรกรรม ทั้งในขณะที่ติดตั้งและในระหว่างการทดสอบ รวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ในระหว่างการติดตั้งเครื่องจักร


NAME - SURNAME
EMAIL
TELEPHONE NUMBER

CONTACT