CONTACT FALCON ประกันภัยงานก่อสร้าง การประกันภัยงานรับเหมาก่อสร้าง ให้ความคุ้มครองเจ้าของโครงการ/ผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาโครงการต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดกับตัวงาน และทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้าง อันเกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การโจรกรรม รวมถึงความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งมีสาเหตุจากความประมาทของผู้รับเหมาหรือลูกจ้างในระหว่างการทำงาน เช่น การสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็ม เพลิงไหม้ที่ลุกลามจากการเชื่อมโลหะ เป็นต้น


NAME - SURNAME
EMAIL
TELEPHONE NUMBER
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ข้างต้น สำหรับแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงข้อมูลทางการ
ตลาด ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯCONTACT