CONTACT FALCON ประกันภัยความเสียหายจากอุปกรณ์แก๊ส

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ติดตั้งอุปกรณ์แก๊ส ภายใต้แบรนด์ "ENERGY REFORM"
โดยให้การรับประกันภัยอุปกรณ์แก๊สจาก ENERGY REFORM รวมถึงการประกันภัยอัคคีภัยและประกันภัยการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้ขับขี่ ในกรณีที่เกิดอัคคีภัยจากอุปกรณ์แก๊สจาก ENERGY REFORM ด้วย

ความคุ้มครองแบบ 1 ปี ความรับผิดต่อการสูญเสียหรือเสียหาย
  • ประกันภัยอัคคีภัยรถยนต์ 1,000,000 บาท
  • ประกันภัยความเสียหายต่อเครื่องยนต์ 200,000 บาท
  • ประกันภัยการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้ขับขี่จากอัคคีภัย 100,000 บาท
** ทั้งนี้ ความคุ้มครองจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์แก๊สที่ติดตั้ง

ความคุ้มครองแบบ 3 ปี ความรับผิดต่อการสูญเสียหรือเสียหาย
  • กรณีเกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดต่อรถยนต์ที่มีสาเหตุจากความบกพร่องของสินค้าที่เอาประกันภัยในวงเงินไม่เกิน 2,000,000. - บาท
  • เครื่องยนต์ที่มีสาเหตุจากความบกพร่องของสินค้าที่เอาประกันภัยในวงเงินไม่เกิน 1,000,000.- บาท
  • การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000.- บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อรถยนต์และเครื่องยนต์จะไม่เกินกว่า 4,000,000. - บาท 
** ในกรณีที่รถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์มีการประกันภัยรถยนต์อยู่แล้ว ประกันภัยนี้จะให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกินจากที่ได้รับการชดใช้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 

ขั้นตอนการแจ้งอุบัติเหตุและขอรับสินไหมประกันภัยความเสียหายจากอุปกรณ์แก๊สของ ENERGY REFORM
NAME - SURNAME
EMAIL
TELEPHONE NUMBER
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ข้างต้น สำหรับแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงข้อมูลทางการ
ตลาด ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯCONTACT