CONTACT FALCON ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบกลุ่ม
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบกลุ่ม คือ การประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่มในกรณีที่พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้เอาประกันภัย
ประสบกับอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย และการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัย ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล
หรือส่งผลให้ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียชีวิต บริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล
ของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามแผนประกันภัย
 
หมายเหตุ
1. รายละเอียด เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท
2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3. รับประกันภัยโดย บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันภัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
 
NAME - SURNAME
EMAIL
TELEPHONE NUMBER
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ข้างต้น สำหรับแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงข้อมูลทางการ
ตลาด ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯCONTACT