CONTACT FALCON ประกันภัยการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ประกันภัยนี้จะให้ความคุ้มครองกรณีรถจักรยานยนต์เช่าซื้อที่เอาประกันภัยสูญหาย อันเกิดจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ หรือเสียหายโดยสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ รวมทั้งได้ขยายความคุ้มครองถึงอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ ทั้งนี้ไม่เกินมูลค่าหนี้ค่าเช่าซื้อที่เหลืออยู่ตามสัญญาซื้อ ณ วันที่เกิดความสูญหาย  หรือเสียหาย ส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย และ/หรือทายาทโดยชอบธรรมของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยNAME - SURNAME
EMAIL
TELEPHONE NUMBER

CONTACT