CONTACT FALCON ประกันภัยเงินสด คุ้มครองการสูญเสียเงินที่เก็บรักษาภายในสถานที่ หรือเงินขณะขนส่ง รวมทั้งความเสียหายต่อตู้นิรภัย ห้องนิรภัย หรือตัวอาคารที่เก็บรักษาเงินอันเกิดจากการโจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
NAME - SURNAME
EMAIL
TELEPHONE NUMBER
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ข้างต้น สำหรับแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงข้อมูลทางการ
ตลาด ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯCONTACT