CONTACT FALCON ประกันภัยการส่งสินค้าภายในประเทศ คุ้มครองความเสียหายหรือความสูญเสียของสินค้าที่เอาประกันภัยระหว่างการขนส่งภายในประเทศจากอุบัติเหตุ เช่น รถพลิกคว่ำ เปียกน้ำ ไฟไหม้ การโจรกรรม โดยจะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่สินค้าถูกยกขึ้นวางอยู่บนยานพาหานะที่ใช้ในการขนส่ง จนกระทั่งสินค้าถึงปลายทางตามที่ระบุไว้


NAME - SURNAME
EMAIL
TELEPHONE NUMBER

CONTACT