CONTACT FALCON ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์อุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ กรมธรรม์นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองที่นอกเหนือจากความคุ้มครองหลักของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทั่วๆไปเพื่อตอบสนองความต้องการความคุ้มครองที่มากกว่าการประกันภัยรถยนต์โดยมีรายละเอียดความคุ้มครองดังนี้

NAME - SURNAME
EMAIL
TELEPHONE NUMBER
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ข้างต้น สำหรับแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงข้อมูลทางการ
ตลาด ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯCONTACT