CONTACT FALCON ประกันภัยการขยายระยะเวลารับประกันสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า กรมธรรม์นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายจากการใช้งานตามปกติ ซึ่งเกิดขึ้นหลังเวลารับประกันของผู้ผลิตสิ้นสุดลง โดยที่ความคุ้มครองจะเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของผู้ผลิตที่กำหนดไว้สำหรับสินค้านั้น โดยกรมธรรม์ยังได้ขยายความคุ้มครองรวมไปถึงภัยดังต่อไปนี้

• ความเสียหายจากไฟไหม้และฟ้าผ่า
• ความเสียหายเนื่องจากกระแสไฟฟ้าผิดปกติเช่น ไฟฟ้าลัดวงจรรวมถึงกระแสไฟฟ้ากระชากหรือกระแสไฟฟ้าตก
• การโจรกรรมโดยมีร่องรอยการเข้าออกสถานที่เก็บทรัพย์สินอย่างชัดเจน
• การแตกหักจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในสถานที่ตั้งหรือที่เก็บทรัพย์สินNAME - SURNAME
EMAIL
TELEPHONE NUMBER
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ข้างต้น สำหรับแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงข้อมูลทางการ
ตลาด ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯCONTACT