CONTACT FALCON ประกันภัยการค้ำประกันการจ้างงานของลูกจ้าง กรมธรรม์นี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่เข้าทำงาน หรือเข้ารับตำแหน่งใหม่ในองค์กรต่าง ๆ แต่ไม่สะดวกที่จะหาคนค้ำประกันหรือไม่มีเงินก้อนมาค้ำประกันให้กับตนเอง ทางบริษัทประกันภัยจะเข้ามาเป็นผู้ค้ำประกันให้แทนเงินค้ำประกันหรือคนค้ำประกันดังกล่าว

ความคุ้มครอง : หมวดที่ 1 คุ้มครองความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายจ้างตามความเสียหายจริง จากการกระทำอันเป็น การฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของบุคคลผู้เอาประกันภัยในระหว่างระยะเวลาการประกันภัย โดยได้มีการตรวจพบในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย

ความคุ้มครอง : หมวดที่ 2 คุ้มครองความรับผิดตามสัญญาของลูกจ้าง

บริษัทจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนในนามบุคคลผู้เอาประกันภัยให้แก่นายจ้างเป็นจำนวนเงินไม่เกินกว่าความเสียหายต่อทรัพย์สินของนายจ้างที่เกิดจากการกระทำของบุคคลผู้เอาประกันภัยในทางการที่จ้าง หรือได้รับมอบหมาย ซึ่งในสัญญาจ้างระบุให้ผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างNAME - SURNAME
EMAIL
TELEPHONE NUMBER
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ข้างต้น สำหรับแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงข้อมูลทางการ
ตลาด ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯCONTACT