CONTACT FALCON ประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง กรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง และชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในนามของผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ระบุใน กฏหมายแพ่งและพาณิชย์

ชดใช้สำหรับ

ลูกจ้างที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่นายจ้าง อันเกิดจากความประมาทเลินเล่อ ละเลยการดูแลเอาใจใส่สภาพความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างตามสมควรของนายจ้าง เช่น อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือเครื่องจักรของนายจ้าง ไม่ได้รับการตรวจซ่อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีและปลอดภัย จนเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอุบัติเหตุ


NAME - SURNAME
EMAIL
TELEPHONE NUMBER

CONTACT