CONTACT FALCON ประกันภัยความรับผิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย กรมธรรม์ประกันภัยประเภทนี้ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้บรรจุหีบห่อ เจ้าของภัตตาคาร ฯลฯ ในความบาดเจ็บหรือเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภคจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุจากความบกพร่องในการผลิตหรือการออกแบบหรือไม่ได้กำหนดวิธีใช้วิธีเก็บรักษาคำเตือนหรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือกำหนดไว้แต่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนตามสมควร


NAME - SURNAME
EMAIL
TELEPHONE NUMBER

CONTACT