CONTACT FALCON ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอกด้วยความประมาทเลินเล่อ ทำให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายแก่ร่างกายและทรัพย์สิน ในบางครั้งผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย แต่โดยผลของกฎหมาย ผู้เอาประกันต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกด้วย เช่น นายจ้างต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกร่วมกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดที่ลูกจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้น แก่บุคคลภายในขณะที่ทำงานกับนายจ้างNAME - SURNAME
EMAIL
TELEPHONE NUMBER
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ข้างต้น สำหรับแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงข้อมูลทางการ
ตลาด ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯCONTACT