CONTACT FALCON ประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้รับขนส่ง คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยในความสูญหายฃหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้าของสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยรับขนส่ง ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งตั้งแต่สินค้าได้บรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะจนกระทั่งส่งมอบสินค้ารวมทั้งความสูญหายหรือความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการยกขึ้นและยกลงจากยานพาหนะ ซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
NAME - SURNAME
EMAIL
TELEPHONE NUMBER

CONTACT