CONTACT FALCON ประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้รับขนส่ง คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยในความสูญหายฃหรือความเสียหายหรือส่งมอบชักช้าของสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยรับขนส่ง ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งตั้งแต่สินค้าได้บรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะจนกระทั่งส่งมอบสินค้ารวมทั้งความสูญหายหรือความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการยกขึ้นและยกลงจากยานพาหนะ ซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
NAME - SURNAME
EMAIL
TELEPHONE NUMBER
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ข้างต้น สำหรับแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงข้อมูลทางการ
ตลาด ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯCONTACT