CONTACT FALCON ประกันภัยการขนส่งสินค้า กรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าถูกพัฒนาขึ้นสำหรับผู้ส่งออกและผู้นำเข้าสินค้าระหว่างประเทศ รวมถึงผู้ขนส่งสินค้าภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์ เรือเดินทะเล หรือทางเครื่องบิน โดยจะให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าจากอุบัติเหตุต่างๆในขณะขนส่งNAME - SURNAME
EMAIL
TELEPHONE NUMBER
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ข้างต้น สำหรับแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงข้อมูลทางการ
ตลาด ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯCONTACT