CONTACT FALCON ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ) การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหมายความถึงการประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยกฏหมายเพื่อความคุ้มครองความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายบุคคลของผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฏหมายที่เรียกว่า "พระราชบัญญัติ"คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ( พ.ร.บ.) เพื่อให้ประชาชน ผู้ประสบภัย ได้รับความคุ้มครองและการชดใช้ค่าเสียหายที่แน่นอน รวดเร็ว และเป็นธรรม จึงได้กำหนดให้มีพระราชบัญญัติฯขึ้นใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2536
NAME - SURNAME
EMAIL
TELEPHONE NUMBER
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ข้างต้น สำหรับแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงข้อมูลทางการ
ตลาด ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯCONTACT