CONTACT FALCON ประกันภัยตัวเรือ กรมธรรม์ประกันตัวเรือจะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเรือ เครื่องเรือ เครื่องจักรที่อยู่บนเรือ และยังขยายความคุ้มครองไปถึงความรับผิดจากการชนกัน ซึ่งหมายความว่า ถ้าเรือที่เอาประกันภัยได้ชนและทำความเสียหายแก่เรือลำอื่น ทำให้เกิดความรับผิดชอบตามกฎหมายขึ้น บริษัทประกันภัยก็จะเป็นผู้ชดใช้ความเสียหายนั้นแทนผู้เอาประกันภัย
NAME - SURNAME
EMAIL
TELEPHONE NUMBER

CONTACT