CONTACT FALCON ประกันภัยตัวเรือ กรมธรรม์ประกันตัวเรือจะคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเรือ เครื่องเรือ เครื่องจักรที่อยู่บนเรือ และยังขยายความคุ้มครองไปถึงความรับผิดจากการชนกัน ซึ่งหมายความว่า ถ้าเรือที่เอาประกันภัยได้ชนและทำความเสียหายแก่เรือลำอื่น ทำให้เกิดความรับผิดชอบตามกฎหมายขึ้น บริษัทประกันภัยก็จะเป็นผู้ชดใช้ความเสียหายนั้นแทนผู้เอาประกันภัย
NAME - SURNAME
EMAIL
TELEPHONE NUMBER
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ข้างต้น สำหรับแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงข้อมูลทางการ
ตลาด ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯCONTACT