CONTACT FALCON ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สินให้ความคุ้มครองทรัพย์สินจากภัยต่างๆที่ค่อนข้างกว้างขวาง กล่าวคือคุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัยต่อความสูญเสีย  และความเสียหายโดยตรงทางกายภาพจากสาเหตุภายนอกทุกกรณี เว้นแต่ที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นในกรมธรรม์



NAME - SURNAME
EMAIL
TELEPHONE NUMBER
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ข้างต้น สำหรับแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงข้อมูลทางการ
ตลาด ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯ



CONTACT