CONTACT FALCON ประกันภัยสิทธิการเช่า การประกันภัยสิทธิการเช่าจะชดใช้ผู้เอาประกันภัยต่อการสูญเสียสิทธิการเช่าเนื่องจากอัคคีภัย ลมพายุ การระเบิด แผ่นดินไหว หรือภัยอื่นๆที่ระบุในกรมธรรม์ จนเป็นเหตุให้สถานที่เช่านั้นได้รับความเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วน เกินกว่าร้อยละ 50 ซึ่งตามกฎหมายหรือเทศบัญญัติถือว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้สถานที่ประกอบกิจการอีกต่อไปได้ และผู้ให้เช่าได้บอกเลิกสัญญาเช่าด้วยเหตุดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับการสูญเสียของสิทธิการเช่าของผู้เอาประกันภัยสำหรับระยะเวลาเช่าที่เหลืออยู่NAME - SURNAME
EMAIL
TELEPHONE NUMBER

CONTACT