CONTACT FALCON ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย การประกันภัยอัคคีภัยสำหรับบ้านเพื่อการอยู่อาศัย (ไม่ใช้ประกอบธุรกิจอื่น) ให้ความคุ้มครองสำหรับตัวบ้าน และทรัพย์สินต่างๆภายในบ้าน โดยมีความคุ้มครองดังนี้

1. ไฟไหม้
2. ฟ้าผ่า (รวมทั้งความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเกิดการลัดวงจรและทำให้ไฟไหม้)
3. ระเบิด
4. ภัยจากยวดยานพาหนะ
5. ภัยจากอากาศยาน
6. ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
7. ค่าชดเชยค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว
8. ภัยลมพายุ 
9. ภัยน้ำท่วม
10. ภัยแผ่นดินไหว, สึนามิ
11. ภัยจากลูกเห็บ

ทั้งนี้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติตั้งแต่ข้อ 8 - 11 บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี NAME - SURNAME
EMAIL
TELEPHONE NUMBER
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ข้างต้น สำหรับแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงข้อมูลทางการ
ตลาด ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯCONTACT