CONTACT FALCON การประกันอัคคีภัย การประกันอัคคีภัย เป็นประกันภัยขั้นพื้นฐานเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินจากภัยไฟไหม้ และภัยธรรมชาติต่างๆ  โดยมีความคุ้มครอง  พื้นฐานดังนี้

1. ไฟไหม้
2. ฟ้าผ่า
3. แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหาย จากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหว

นอกจากนี้กรมธรรม์อัคคีภัย ยังสามารถขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับภัยต่าง ๆ ดังนี้ ภัยระเบิดภัยลมพายุ ภัยจากการระอุ ภัยแผ่นดินไหวภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยน้ำท่วมภัยเนื่องจากน้ำ ภัยลูกเห็บ ภัยจากควัน ภัยไฟป่า ภัยจลาจล และนัดหยุดงานภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อนและเจตนาร้ายNAME - SURNAME
EMAIL
TELEPHONE NUMBER

CONTACT