CONTACT FALCON ประกันภัยอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ คุ้มครองเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างการใช้งาน หรือในระหว่างถอดออกเพื่อทำความสะอาดยกเครื่อง หรืออยู่ในระหว่างเคลื่อนย้ายภายในสถานที่เอาประกันภัย หรือในระหว่างประกอบเข้าที่อย่างไรก็ตามความคุ้มครองนี้จะเกิดขึ้นภายหลังจากการทดลองเครื่องโดยสมบูรณ์และเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวใช้งานได้โดยแท้จริงแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ สามารถแบ่งความคุ้มครองออกเป็น 3 หมวด ดังต่อไปนี้
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องอุปกรณ์อิล์กทรอนิกส์ (Material Damage) 
2. อุปกรณ์ที่ใช้เก็บบันทึกข้อมูลซึ่งไม่อยู่ในตัวคอมพิวเตอร์ (External Data Media) 
3. ค่าใช้จ่ายการทำงานที่เพิ่มขึ้น

NAME - SURNAME
EMAIL
TELEPHONE NUMBER
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ข้างต้น สำหรับแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงข้อมูลทางการ
ตลาด ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯCONTACT