CONTACT FALCON ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองอุปกรณ์แรงดันสูงอย่างหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดันซึ่งจะชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน รวมทั้งความเสียหายต่ออาคารต่างๆ โดยรอบเครื่องจักร โดยมีสาเหตุจากการระเบิด การทรุดตัวหรือถล่มหรือการเสียรูปจากแรงดันจากไอน้ำหรือของเหลวและทรัพย์สิน รวมถึงความรับผิดตามกฎหมายที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผลทางตรงหรือทางอ้อมจากเหตุดังกล่าว

NAME - SURNAME
EMAIL
TELEPHONE NUMBER
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม
ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ข้างต้น สำหรับแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงข้อมูลทางการ
ตลาด ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทฯCONTACT