ประกันสุขภาพกลุ่มธุรกิจ SME 1

Start8฿per day
คุ้มครองสูงสุด100,000฿

Product Hilight

จ่ายเบี้ยถูกกว่า เพียงวันละ 8 บาท/พนักงาน 1 คน
สะดวกไม่ต้องสำรองจ่าย
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
ครอบคลุมทั้ง IPD และอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

Coverage Plan

Conditions

 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Conditions)
 2. รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม

Remarks

 1. สำหรับองค์กรขนาดเล็กที่มีจำนวนพนักงานประจำ 10 – 50 คน และอายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 48 ปี
 2. ผลประโยชน์การประกันภัยสุขภาพกลุ่มจะให้ความคุ้มครองแก่พนักงานประจำที่มีอายุ 15 – 65 ปี ซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาในวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับ
 3. ผลประโยชน์การประกันภัยสุขภาพกลุ่มจะให้ความคุ้มครองแก่พนักงานประจำที่มีความเสี่ยงระดับอาชีพชั้น 1 – 2
  • พนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องสมัครแผนประกันภัยและพนักงานที่อยู่ในระดับเดียวกันจะต้องสมัครแผนประกันภัยแบบเดียวกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันพนักงานเป็นรายบุคคล ตามเงื่อนไขการรับประกันภัยกลุ่ม
  • สามารถกำหนดแผนประกันภัยได้สูงสุด 4 แผนประกันภัยต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย
  • ความแตกต่างระหว่างแผนประกันภัยจะต้องไม่เกินกว่า 3 ระดับแผน เช่น กรณีที่เลือกแผนประกันภัยที่ 1 เป็นแผนประกันภัยต่ำสุด แผนประกันภัยสูงสุดที่สามาถเลือกได้ คือ แผนประกันภัยที่ 4
 4. ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมให้รวมอยู่ในส่วนของค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล
 5. การเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในสองครั้งหรือมากกว่านั้น ด้วยสาเหตุโรคเดิม จะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • หากเข้ารับการรักษาในครั้งที่สองซึ่งห่างจากครั้งแรกไม่เกิน 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ให้ใช้วงเงินผลประโยชน์ที่เหลืออยู่จากการเข้ารับการรักษาในครั้งแรก
  • หากเข้ารับการรักษาในครั้งที่สองซึ่งห่างจากครั้งแรกเกินกว่า 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ให้นับเป็นวงเงินผลประโยชน์ใหม่
 6. ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเกิดอุบัติเหตุ ให้รวมถึงการรักษาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังจากวันที่รับการรักษาเป็นครั้งแรก โดยจ่ายไม่เกินจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์
 7. แผนประกันภัยนี้จัดทำเพื่อเสนอองค์กรที่ไม่เคยมีการทำประกันสุขภาพมาก่อนเท่านั้น (จะต้องไม่เคยมีประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน)

Other Products

iSmart Health STV
 • Start7,745฿per year
 • Maximum Coverage1,000,000฿
Special Coverage
A Full set of Health Insurance Plan that cover both Inpatients and Outpatients
No cash advance payment needed with Falcon's VIP Care Card
Nationwide hospital network
ประกันอุบัติเหตุ iSmart Choice
 • Start5฿per day
 • Maximum Coverage4,000,000฿
Special Coverage
คุ้มครองสูงสุด 4,000,000 บาท
ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์ สูงสุด 1,000,000 บาท
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ