ประกันแพ้วัคซีน COVID-19 V-Care

เบี้ยประกันเริ่มต้น95฿ต่อปี
คุ้มครองสูงสุด1,000,000฿

จุดเด่น

เบี้ยเริ่มต้นเพียง 95 บาท
คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท
รับเงินชดเชยรายได้รายวันกรณีนอนโรงพยาบาลจากการแพ้วัคซีน COVID-19 สูงสุด 3,000 บาท/วัน
คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล

แผนความคุ้มครอง

เงื่อนไขการรับประกัน

การเจ็บป่วยด้วยภาวะ หมายถึง

1. ภาวะโคม่า (Coma)

ทั้งนี้ ภาวะโคม่า (Coma) หมายถึง การสลบ หรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัย โดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ

 1. ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ
 2. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
 3. ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวรภายหลัง 30 วันนับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกที่มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่มสุราหรือการใช้ยาในทางที่ผิด (Drug Abuse)

2. ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว (Brain Death and Neurological Failure)

ทั้งนี้ ภาวะสมองตายและประสาทล้มเหลว (Brain Death and Neurological Failure) หมายถึง การที่สมองและระบบประสาทของร่างกายสูญเสียการทำงานอย่างถาวร ร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหว ตอบสนองต่อสิ่งเร้าใดๆ และต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ตามเกณฑ์ของแพทยสภา

3. ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness)

ทั้งนี้ ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย (Terminal Illness) หมายถึง ภาวะการเจ็บป่วยซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่ไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และได้รับการลงความเห็นจากแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแผนปัจจุบันผู้ให้การรักษาว่าภาวะการเจ็บป่วยดังกล่าวจะเป็นเหตุให้เสียชีวิต และ/หรือการเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้

3.1 โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดท้าย (Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease or End – Stage Lung Disease) หมายถึง โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง หรือโรคปอดระยะสุดท้ายที่ได้รับการยืนยันการวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินหายใจและมีลักษณะดังต่อไปนี้ครบทุกข้อ

  1. จำเป็นต้องให้ออกซิเจนตลอดเวลาโดยข้อบ่งชี้ของการให้ออกซิเจนคือแรงดันออกซิเจนในหลอดเลือดแดงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 55 mmHg ขณะหายใจอากาศปกติ
  2. มีค่า Force Expiratory Volume 1st second (FEV 1) น้อยกว่า 1 ลิตรอย่างต่อเนื่องกันในระยะเวลานานกว่า 2 เดือน

3.2 โรคกล้ามเนื้อหัวใจระดับ 4 (Cardiomyopathy, Cardiac Impairment Functional Class 4)

หมายถึง การเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy) ที่มีความผิดปกติของหัวใจหรือความบกพร่องทางกายที่ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันใดๆได้เลย เนื่องจากมีอาการผิดปกติ เช่น อ่อนเพลีย หายใจหอบเหนื่อยแม้ในขณะพัก (ระดับ 4 ตาม New York Heart Association (NYHA) Classification of Cardiac Impairment)

3.3 ตับวาย (Chronic Liver Disease or End-Stage Liver Disease or Liver Failure)

หมายถึง อาการตับวายระยะสุดท้าย ซึ่งมีผลทำให้เกิดโรคตับแข็ง และมีอาการดังต่อไปนี้ครบทุกข้อ

  1. ดีซ่านอย่างถาวร
  2. ท้องมาน (Ascites)
  3. เกิดพยาธิสภาพทางสมอง (Encephalopathy) หรือ กลุ่มอาการไตวายอันเป็นผลมาจากตับวาย (Hepatorenal Syndrome)

ทั้งนี้ ไม่รวมถึง โรคตับที่มีสาเหตุจากการดื่มสุรา (Alcoholic Cirrhosis) การใช้ยาในทางที่ผิด (Drug Abuse) หรือการใช้สารเสพติด

—————————————————————————————————-

 1. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี – 99 ปี (ปี ค.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี ค.ศ. เกิด)
 2. ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นคนไทยและมีสัญชาติไทยเท่านั้น พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 3. จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย
 4. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เคยมีประวัติเกิดอาการแพ้ยารุนแรงจนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
 5. ผู้เอาประกันภัยต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยกำหนด

ข้อยกเว้น

 1. ไม่คุ้มครอง ภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก (ข้อยกเว้นนี้จะไม่นำมาใช้บังคับในกรมธรรม์ประกันภัยปีต่ออายุ)
 2. ไม่คุ้มครอง ภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ไม่ได้รับการรับรองหรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration : FDA)

หมายเหตุ

 1. รับประกันภัยโดย บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัย
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 3. เอกสารนี้มิใช่สัญญาประกันภัย ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุไว้ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้ซื้อไว้

ผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ

ประกันโรคมะเร็ง Pro Cancer
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น6฿ต่อวัน
 • คุ้มครองสูงสุด2,000,000฿
ความคุ้มครองพิเศษ
เจอ จ่าย จบ คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ
เบี้ยประกันคงที่ตามอายุแรกเข้า ไม่ปรับเบี้ยเมื่อต่ออายุ
ลดหย่อนภาษีได้
ประกันสุขภาพ New Super Save
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น11฿ต่อวัน
 • คุ้มครองสูงสุด1,000,000฿
ความคุ้มครองพิเศษ
จ่ายเบี้ยสุดคุ้ม เพียงใช้ร่วมกับสวัสดิการที่คุณมีอยู่
เคลมได้เต็มวงเงิน 100% สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนเกิน (ตามทุนประกันและเงื่อนไข)
ไม่ต้องสำรองจ่าย ด้วยบัตร VIP Care Card