CONTACT FALCON ประกันอุบัติเหตุกรณีเด็กถูกลักพาตัวหรือหาย การรับประกันภัยนี้เป็นความคุ้มครองพิเศษที่มอบให้กับลูกค้าที่ซื้อนาฬิกาป้องกันเด็กหายยี่ห้อ POMO ซึ่งจัดจำหน่ายโดย
บริษัท โพโมะ เฮาส์ จำกัด ในรุ่นที่ร่วมรายการ


โดยจะได้รับความคุ้มครองกรณีที่เด็ก (ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันภัย) เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
ความคุ้มครองยังรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกรณีที่เด็กถูกลักพาตัว รวมสูงสุด 250,000 บาท
NAME - SURNAME
EMAIL
TELEPHONE NUMBER

CONTACT